Zaštitnik prava pacijenata

Zaštitnik prava pacijenata uređuje prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, način ostvarivanja i način zaštite tih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima i dužnostima pacijenata.

Ukoliko vam nije propisana dobra terapija, lekar nije mogao da vam zakaže pregled kod specijaliste u predviđenom roku ili vas je, mimo procedura, posavetovao da pregled obavite u privatnoj ustanovi, pomoć možete potražiti kod zaštitnika prava osiguranika koji postoji u 149 zdravstvenih ustanova.

Postoji još i savetnik za zaštitu pacijenata, službenik opštine kojem možete da se obratite ukoliko ste nezadovoljni ponašanjem medicinskog osoblja.

Zaštitniku osiguranika građani podnose zahtev kako bi vratili novac kojim su platili pregled koji su obavi u privatnoj praksi.

Ovo je moguće samo uz potvrdu koju vam izdaju državna ustanova koja u kojoj pacijent nije uspeo da zakaže pregled u roku od 30 dana.

Tada pacijent može da napiše prijavu zaštitniku koji se zvanično obraća državi tražeći refundaciju troškova u ime osiguranika.

To je jedini način da pacijent povrati ovaj novac. Novac je moguće vratiti čak i kada lekar uputi pacijenta na bolničkom lečenju da uradi neophodne analize u privatnoj ustanovi.

U ovakvim situacijama se najčešće nalaze trudnice. Značajno je napomenuti da se novac ne može vratiti za intervenicije za koje postoji lista čekanja.

Kancelarije ove službe su u bolnicama ili domovima zdravlja, a najčešće primaju pritužbe pacijenata na trapiju koju su dobili od lekara ili doznake.

Zaštitnici nisu u mogućnosti da nalažu ili preporučuju pokretanje disciplniskih mera protiv nesavesnih medicinara već isključivo brinu o pravima pacijenata.

Pacijenti koji imaju primedbu na ponašanje medicinskog osoblja ili smatraju da su medicinari prekršili etička načela moraju da se obrate savetniku za zaštitu pacijenata.

Ovaj posao obavljaju isključivo službenici opština, pa se kancelarije savetnika nalaze u zgradama lokalne samouprave.

Savetnici za prava pacijenata preuzeli su nadležnost od 1. decembra 2013. godine.

Pacijent koji smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, ili da mu je postupkom zdravstvenog radnika, odnosno saradnika, uskraćeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite, ima pravo da podnese prigovor savetniku za zaštitu prava pacijenata.

Spisak zaštitnika prava pacijenata

Spisak zastupnika prava pacijenata možete pogledati ovde, na sajtu Ministarstva zdravlja.

Sedište svih savetnika pacijenata za teritoriju Beograda je u
Ulici Tiršova br. 1.
Radno vreme: radnim danima od 07:00 – 15:30 časova
Telefon : 011/360-56-34;
e-mail: [email protected]
Niš
Savetnik: Ružica Đorđević
Radno vreme: od 11 do 14
Ulica: Prijezdina 1
Telefon: 018 504 580
e-mail: [email protected]
Novi Sad
Adresa: Gradska kuća, Trg slobode broj 1
Telefon: 021/420-066, lokal 130
e-mail:[email protected] i [email protected]
Kragujevac
Vesna Stevanović
adresa: Nikole Pašića broj 6
telefoni: 034/6170417 060/2340363
e-mail: [email protected] i [email protected]
Kraljevo
Mirjana Slović
adresa: Trg Jovana Sarića broj 1
kancelarija broj 307 – A, 3. sprat
Radno vreme: od 10 do 14 časova
E mail: [email protected]
Leskovac
Aleksandar Aranđelović
Dom privrede drugi ulaz, drugi sprat, kancelarija 15
Radno vreme: utorak, sreda, četvrtak od 10 do 12 časova
tel 064 897 40 23

Za dodatne informacije i podršku se možete obratiti i savezu udruženja pacijenata.

Zakon o pravima pacijenata („Sl. glasnik RS” br. 45/13 i 25/19 – dr. zakon) uređuje prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, način ostvarivanja i način zaštite tih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima i dužnostima pacijenata.

Jedno od Zakonom utvrđenih prava pacijenata je i pravo na prigovor, ukoliko pacijent smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, ili da mu je postupkom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika, uskraćeno neko pravo iz oblasti zdravstvene zaštite.

Zaštitu prava pacijenata obezbeđuje jedinica lokalne samouprave, određivanjem lica koje obavlјa poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata (savetnik pacijenata) i obrazovanjem Saveta za zdravlјe.

Zaštitu prava osiguranih lica obezbeđuje i organizacija zdravstvenog osiguranja kod koje je to lice zdravstveno osigurano.

Zaštita prava pacijenata

Prema Zakonu o pravima pacijenata, savetnik pacijenata ima dvostruku ulogu:
– postupa po podnetom prigovoru pacijenta i
– daje potrebne savete i informacije o pravima pacijenata.

Savetnik pacijenata postupa po prigovoru na teritoriji lokalne samouprave na kojoj se nalazi zdravstvena ustanova na koju se prigovor odnosi, a stvarno je nadležan za postupanje po prigovorima pacijenata na uskraćivanje nekog od prava iz oblasti zdravstvene zaštite.

Rad savetnika pacijenata bliže reguliše Pravilnik o načinu postupanja po prigovoru, obrascu i sadržaju zapisnika i izveštaja savetnika za zaštitu prava pacijenata („Sl. glasnik RS” br. 71/13 i 40/14 – ispravka)

Prijavite se za besplatan bilten saveza udruženja pacijenata Srbije.

Bilten sadrži informacije o aktivnostima udruženja pacijenata.