Svetski dan bezbednosti pacijenata 2023

Svetski dan bezbednosti pacijenata

Danas se obeležava Svetski dan bezbednosti pacijenata. Tim povodom su unija organizacija Srbije za zaštitu osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om u saradnji sa savezom poslao saopštenje medijima.

Ništa o nama, bez nas.

Pacijenti

Svetski dan bezbednosti pacijenata

Svestski dan bezbednosti pacijenata se obeležava u znak priznanja ključne uloge koje pacijenti, porodice i negovatelji imaju u bezbednosti zdravlja zaštite.

17. septembra se obeležava Svetski dan bezbednosti pacijenata pod sloganom „Podignimo glas pacijenata!” sa glavnom temom: „angažovanje pacijenata za bezbednost pacijenata”.

Dokazi ukazuju da kada se pacijenti tretiraju kao partneri u sopstvnoj nezi, ostvaruju se značajni dobici u bezbednosti, zadovoljstvu pacijenata i zdravstvenim ishodima. Pacijenti tako postaju aktivni članovi zdravstvenog tima i doprinose bezbednosti svoje nege, a samim tim i bezbednosti zdravstvenog sistema u celini.

Kao korisnici zdravstvenog sistema sa iskustvom iz prve ruke na celom putovanju pacijenata, perspektive pacijenata, porodica i negovatelja su od neprocenjive vrednosti u poboljšanju bezbednosti pacijenata. Ovo se može postići samo pružanjem platformi i mogućnosti za različite pacijente, porodice i zajednice da podignu svoj glas, zabrinutost, očekivanja i preferencije kako bi unapredili bezbednost, usredsređenost na pacijente, poverenje i pravičnost.

Zbog toga Savez udruženja pacijenata Srbije i Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om, kroz slogan „Podignimo glas pacijenata!“ pozivaju pacijente, porodice, kreatore politika, donosioce odluka i zainteresovane strane da preduzmu neophodne mere i zajedno sa pacijentima rade na osmišljavanju zdravstvenih politika, mera i intervencija koje odražavaju realne potrebe i preferencije pacijenata i da osiguraju da pacijenti budu uključeni u formulisanje politike, da budu zastupljeni u strukturama upravljanja, da su angažovani u zajedničkom osmišljavanju bezbednosnih strategija i da su aktivni partneri u sopstvenoj brizi, čime će se poboljšati bezbednost zdravstvene zaštite.

Svetski dan bezbednosti pacijenata
Svetski dan bezbednosti pacijenata

Svetski dan bezbednosti pacijenata je globalni dan javnog zdravlja, osnovan od strane 72. Svetske zdravstvene skupštine usvajanjem rezolucije (WHA 72.6) – „Globalno delovanje na bezbednost pacijenata“ i Globalni akcioni plan za bezbednost pacijenata 2021-2030 kao glavne strategije za kretanje ka eliminisanju štete u zdravstvenoj zaštiti koja se može izbeći, dok se u Srbiji na ove dokumente nadovezuju Strategija i Akcioni plan za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata.

Ciljevi Svetskog dana bezbednosti pacijenata 2023

Podići svest o potrebi za aktivnim angažovanjem pacijenata i njihovih porodica i negovatelja u svim okruženjima i na svim nivoima zdravstvene zaštite kako bi se poboljšala bezbednost pacijenata.
Uključiti kreatore politike, lidere u zdravstvu, zdravstvene radnike i saradnike, organizacije i udruženja pacijenata, civilno društvo i druge zainteresovane strane u nastojanjima da se pacijenti i porodice angažuju u politikama i praksi za bezbednu zdravstvenu zaštitu.
Osnažiti pacijente i porodice da se aktivno uključe u svoju zdravstvenu zaštitu i unapređenje bezbednosti zdravstvene zaštite.
Zagovarati hitnu akciju na angažovanju pacijenata i porodice, u skladu sa Globalnim akcionim planom, koju treba da preduzmu svi partneri.
Zajednički rad da bi zdravstvena zaštita bila bezbednija

Podeli sa prijateljima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *