Farmakovigilanca

Farmakovigilanca je osnovni metod praćenja leka koji dovodi do novih saznanja o njegovom bezbednosnom profilu
uz proces prijavljivanja neželjenih dejstva humanih lekova.

Poziv zdravstvenim radnicima i pacijentima da prijavljuju sumnje na neželjene reakcije na lekove

Prijavljivanjem sumnji na neželjene reakcije na lekove možete da doprinesete bezbednijoj primeni lekova za sve nas

Savez udruženja udruženja Srbije, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) želi da podigne svest o značaju prijavljivanja neželjenih reakcija na lekove, te poziva zdravstvene radnike, pacijente i njihove staratelje, negovatelje da prijave sumnje na neželjene reakcije i time doprinosu bezbednijoj primeni lekova.

Značaj farmakovigilance

Svi lekovi mogu da izazovu neželjene reakcije kod nekih pacijenata. Zato je organizovan sistem kontinuiranog praćenja bezbednosti primene lekova u svakodnevnoj medicinskoj praksi putem prikupljanja i analize prijava sumnje na neželjene reakcije. Na taj način se dolazi do dodatnih informacija o poznatim neželjenim reakcijama, kao i otkrivanja novih neželjenih reakcija, čime se smanjuju rizici buduće pacijente.

Ciljevi farmakovigilance

U cilju zaštite javnog zdravlja, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) prati i proučava neželjene reakcije na lekove. Pored prijava prosleđenih od strane zdravstvenih radnika i proizvođača lekova, ALIMS prikuplja i razmatra neželjene reakcije koje prijavljuju sami pacijenti. Prijavljene neželjene reakcije postaju deo dokumentacije o bezbednosti leka, na osnovu koje se izdaju preporuke za bezbednu primenu leka, u pogledu pravilnog doziranja, kontraindikacija, posebnih upozorenja, interakcija sa drugim lekovima i merama za minimiziranje neželjenih reakcija. Ove preporuke navode se u Uputstvu za lek, koje je priloženo uz svako pakovanje leka, a koje možete pronaći i na sajtu ALIMS-a u oblasti Humani lekovi.

Ukoliko posumnjate da je simptom koji se kod Vas ispoljio, neželjena reakcija na lek koji koristite, molimo Vas da postupite na sledeći način:

  1. Pročitajte ponovo Uputstvo za lek, jer su u njemu navedene neželjene reakcije koje se mogu očekivati pri primeni tog leka, kao i preporuke kako da postupite u slučaju da se ispolje ozbiljnije neželjene reakcije.
  2. Obratite se svom lekaru ili farmaceutu, jer će Vam oni dati stručni savet u vezi sa daljom primenom leka za koji sumnjate da je izazvao neželjenu reakciju (na primer: obustaviti primenu leka, promeniti lek, smanjiti dozu leka ili nastaviti terapiju itd.)
  3. Prijavite Vaše tegobe ALIMS-u, putem

Prijavljivanje neželjenih reakcija na lek – farmakovigilanca

Prijavljivanjem sumnji na neželjene reakcije na lekove aktivno učestvujete u otkrivanju novih bezbednosih pitanja i pomažete ALIMS-u da preduzme, ako je potrebno, odgovarajuće aktivnosti i mere kako bi primena lekova bila bezbednija za sve nas.

ALIMS ističe važnost farmakovigilance:

Svaka prijava zdravstvenih radnika, pacijenata ili njihovih staratelja/negovatelja, igra ključnu ulogu u sticanju dodatnih saznanja o koristima i rizicima primene lekova u svakodnevnoj praksi i omogućava preduzimanje odgovarajućih aktivnosti kako bi se potencijalni rizici smanjili.

Prijavljivanjem sumnji na neželjene reakcije na lekove doprinosite bezbednijoj primeni lekova kod svih pacijenata što može uticati na unapređenje prakse propisivanja lekova i ishoda lečenja.

ALIMS poziva na učešće u farmakovigilanci:

Prijavite ALIMS-u bilo koju sumnju na neželjene reakcije na lekove.

Prijavljivanje neželjenih dejstava leka možete učiniti putem ALIMS-ove onlajn platforme ili obrazaca za prijavu neželjenih reakcija (obrasce i informacije o načinima njihovog slanja možete pronaći ovde).

Pacijentima se savetuje da se obrate svom lekaru ako su zabrinuti za svoje zdravlje.

Uvek prijavite sumnju na neželjene reakcije ili nas kontaktirajte da Vam pomognemo u ovom procesu.

Tako doprinosite boljoj zaštiti zdravlja svih nas.

Farmakovigilanca je usmerena na tri grupacije:

Za više informacija posetite sajt Agencije za lekove i medicinska sredstva – ALIMS

Prijavite se za besplatan bilten saveza udruženja pacijenata Srbije.

Bilten sadrži informacije o aktivnostima udruženja pacijenata.